LawPRO je Informacioni sistem namijenjen advokatskim kancelarijama

Advokatura

O sistemu


LawPRO je Informacioni sistem namijenjen advokatskim kancelarijama. Fokus informacionog sistema LawPro jeste lako upravljanje sa predmetima (spisima) što povlači upravljanje sa klijentima, ostalim učesnicima u procesu, rokovima, dokumentima, bitnim datumima, utrošenim vremenom, i finansijskim podacima (troškovi i naplata usluga). LawPro podržava timski rad kroz određivanje zaposlenih koji učestvuju u predmetu, njihovu međusobnu interakciju unutar predmeta, staranje o tome da ne dođe do preklapanja u radu nad istim dokumentom, evidenciju verzija dokumenata, razmjenu poruka između korisnika sistema i sl. 

LawPRO posjeduje sljedeće funkcionalnosti

Bazu učesnika u procesu (klijent, vještak, sud i sl.), Upravljanje prdmetima sa mogućnošću dodavanja, brisanja i izmjene sadržaja spisa kontrolisano pravima pristupa korisnika sistema, Pregledan i funkcionalan kalendar na kome se prikazuju svi sastanci sa klijentima i ročišta definisani u predmetima, Upravljanje dokumentacijom u okviru spisa i arhivom predmeta, Definisanje advokatske tarife i troškova, Automatska kalkulacija honorara u odnosu na tok predmeta., Pretraga, Izvještaji...

Program je namijenjen svim tipovima i veličinama advokatskih kancelarija od 1 pa do više desetina advokata. 

Baza učesnika u procesu

Da bi se otvorio novi predmet minimum podataka koje mora posjeduje je definisan klijent. Za potrebe sistema formirana je baza učesnika koji mogu biti fizička ili pravna lica što se definiše jasnom oznakom, a mogu biti klijenti, protivstranke, vještaci, sudovi, advokati protivstranke i drugi. U bazi se vodi veliki broj podataka vezanih za učesnike kao na primjer: Naziv (ime i prezime ukoliko je fizičko lice), Matični broj ili PIB broj, Pol (samo za fizička lica), Adresa, Grad, neograničen broj kontakt telefona, email-ova i žiroračuna, napomena, zanimanje, radni odnos, titula, datum rođenja i sl.

 

Upravljanje predmetima 

Sistem je fokusiran na što efikasnije upravljanje predmetima. U predmetu se vode generalni i dinamički podaci. 
Generalni mogu biti:
broj predmeta (može ujedno da bude djelovodni broj), datum otvaranja predmeta, datum zastare predmeta (ako je poznat i potreban), klijent, vrsta predmeta (krivica, prekršaj, parnica, carina, izvršenje i sl.), referentni broj (sudski poslovni broj ili sl.), Institucija koja sprovodi postupak, Vrijednost spora (ukoliko postoji), Pravni osnov, Zadužen/i za predmet, i drugo.

Dinamički podaci modu biti:
Dokumenti, Faza postupka, Status predmeta, Evidencija usluga iz advokatske tarife, Aktivnosti (po tipu mogu biti sastanci, ročišta, saslušanja i sl.) i važni datumi, Troškovi, Naplata usluga, I drugo... 
Generalni podaci se obično upisuju prilikom definisanja predmeta ili se kasnije dopunjavaju ili mijenjaju i služe za opis predmeta. Dinamički podaci su živa materija koja se mijenja tokom trajanja procesa, dodaje ili dopunjava. 

Kalendar 

Ova funkcija sistema pruža jasan pregled zakazanih aktivnosti Sistem prikazuje korisnicima njihove termine za naredni dan ili za naredna tri dana. Sistem putem maila automatski obavještava korisnike koje termine imaju narednog dana. Sistem može sam da putem e-maila obavještava i potsjeća stranku za aktivnosti definisane u predmetima, ukoliko se ta opcija potvrdi. Kalendar se automatski ažurira u odnosu na definisane aktivnosti u predmetima.

Upravljanje dokumentacijom u okviru spisa 

Dokumenti se u spis uvrštavaju definisanjem tipa dokumenta i opisnih podataka. Za dokument je moguće vezati i elektronsku verziju dokumenta bilo kojeg tipa (Word, Excel, PDF, slika, video). U toku rada korisnik može da kreira više verzija istog dokumenta intuitivnim navođanjem a samim tim i da pregleda istorijat dokumenta po verzijama. Ovo omogućava višekorisnički rad nad istim dokumentom. Elektronska verzija dokumenta može da se unse u sistem ili pronalaženjem elektronskog dokumenta na računaru korisnika ili direktnim skeniranjem papirnog dokumenta ukoliko korinsik posjeduje skener. Sistem posjeduje mogućnost predefinisanja šablona dokumenata koji pružaju olakšicu u smislu popunjavanja podataka koji su već poznati u predmetu.

 Advokatska tarifa (cjenovnik usluga)

LawPro posjeduje cjenovnik usluga (advokatska tarifa) koji se može mijenjati i prilagođavati. Za aktivnosti na predmetima moguće je definisati usluge iz advokatske tarife. Na ovaj način sistem može da napravi kalkulaciju vrijednosti za naplatu koja će uključiti i definisane troškove u predmetu koji su označeni za naplatu od klijenta, kao i ostale usluge navedene u aktivnostima. Na osnovu ove kalkulacije sistem automatski formira specifikaciju usluga i troškova za klijenta. Evidencija uplata se takođe evidentira u aktivnostima sa posebnim tipom tako da je u svakom trenutnku poznat saldo bilo kojeg predmeta, to jest klijenta.

Pretraga

Pretraga je osmišljena kao pretraga predmeta po nazivu klijenta, datumu, broju, vrsti predmeta i sl. Moguća je i pretraga dokumenata u okviru određenog predmeta ili u cijeloj bazi. Kada se pokrene pretraga sistem ponudi pronađene predmete ili dokumente, a klikom na pronađeni dokument dobija se u prvi plan traženi predmet.

Izvještaji

Iz sistema LawPro moguće je dobiti različite izvještaje na osnovu struktuiranih podataka koji opisuju klijente, predmeta, dokumente i sl. Neki tipski izvještaji koji postoje u sistemu su:

  • Spisak predmeta za određeni period, status, korisnika (advokata), vrstu predmeta i sl.
  • Spisak svih predmeta za određenog klijenta za određeni period
  • Finasijski izvještaj poslovanja za određeni period, i drugi...